Oudergericht

Kinderen staan nooit los van hun gezinssysteem. Wanneer kinderen problemen ervaren, doen ouders dat ook. Soms is er sprake van angst en zorgen om de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben dan behoefte om hun zorgen en belevingen aangaande hun kind te delen met een daartoe deskundige persoon die zich in de situatie kan inleven en die meedenkt aan oplossingen voor de gerezen problemen. Met name wanneer ouders na scheiding voor een (groot) deel alleen komen te staan voor de zorg en opvoeding van hun kind(eren), kan hulpverlening aan ouders leiden tot een toegenomen communicatie en positieve interactiepatronen, inzicht in eigen gedrag en mogelijkheden, zodat ontspanning ontstaat.

Als kinderen hulpverlening ontvangen zal het in de regel zo zijn dat gedragsverandering wordt nagestreefd. Dit heeft gevolgen voor gezinsrelaties en gedragspatronen die in het gezin zijn ontstaan, vóór, tijdens en/of na scheiding. Ouders dienen een actieve rol te vervullen in de begeleiding van hun kind in hun thuissituatie en daarom worden ook ouders actief betrokken bij het hulpverleningsproces van hun kind. Ouders krijgen deskundig advies over het veranderende gedrag van hun kind en zij leren actief in te spelen op deze gedragsveranderingen teneinde een positieve sfeer in het gezin te creëren en te behouden.

Samen met haar partners van Het Scheidingshuis biedt All in the family doelgerichte, systemische hulpverlening aan ouders in (problematische) scheidingssituaties waarbij doelgericht wordt afgestemd op de heersende problematiek (maatwerk). Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een pakketkeuze aan diensten met vaste tarieven. Tijdens het intakegesprek wordt u hierover nader geinformeerd.