Kinderen

Op het gebied van echtscheiding en omgang bieden wij voor kinderen de volgende vormen van hulpverlening:

  • Individuele hulpverlening (o.a. spel- en gesprekstherapie, sociale vaardigheidstraining)
  • Begeleide systeemgesprekken (o.a. paraplugesprek, scheidingsmelding)
  • Hulp bij herenigings- en herstelcontacten
  • Praat- en speelgroep voor kinderen van gescheiden ouders
  • Kinderen uit de Knel (op aanvraag en bij voldoende aanmeldingen)

Individuele hulpverlening
Een (echt)scheiding en de afwikkeling daarvan is voor alle betrokkenen een ingrijpend proces, waarbij het met name van groot belang voor de kinderen is dat ouders hun ‘zaken’ op een kindvriendelijke wijze regelen.

Vaak ervaren kinderen dat zij, ondanks de goede bedoelingen van hun ouders, binnen het proces van de echtscheiding van hun ouders niet (voldoende) worden ‘gehoord’, niet (voldoende) serieus genomen of gepasseerd. Dat kan leiden tot diverse gevoelens zoals boosheid, frustratie, schaamte, verdriet, eenzaamheid en angst. Voor kinderen die kampen met sociaal-emotionele problemen als gevolg van de (echt)scheidingssituatie van hun ouders biedt All in the family heel specifieke, toegesneden hulpverlening in de vorm van individuele en groepsgerichte gespreks- en speltherapie.

Begeleide systeemgesprekken                                                                                                                                                                                                                                                                                       Het is niet altijd even gemakkelijk voor ouders om, in een situatie waarbij de eigen emoties hoogtij vieren en allerlei zakelijke beslommeringen veel energie en aandacht vergen, een goede (liefst neutrale) scheidingsmelding te doen naar hun kinderen. Soms hebben de ouders dit in het geheel nog niet gedaan terwijl de scheiding al is ingezet. Soms ook komt het voor dat de ouders menen dat zij naar hun kinderen duidelijk zijn geweest over hun scheiding (hun ouders blijven van hen houden en het is niet hun schuld), maar dat dit door hun kind(eren) niet goed is verstaan of begrepen. In bovenstaande situaties is het goed om als gezin een ‘paraplugesprek’ te voeren, waarbij de ouders hun kinderen (nogmaals) deze boodschap geven en waarbij de kinderen hun vragen mogen stellen en hun opmerkingen mogen plaatsten. All in the family biedt gezinnen hierin begeleiding en advies.

Hulp bij herenigings- en herstelcontacten                                                                                                                                                                                                                                                          Als een kind al langere tijd geen of heel weinig contact heeft gehad met de niet-verzorgende ouder en de ouders voornemens zijn om deze situatie ten gunste van een beter contact te wijzigen (soms naar aanleiding van een opgelegde maatregel door de kinderrechter), kan het zijn dat kinderen moeten worden voorbereid op het herstel van het contact met deze ouder omdat het vaak spannend is en veel energie van het kind vergt.

Het is voor het kind prettig om in deze situatie een vertrouwde persoon naast zich te weten die er is om gevoelens van onzekerheid mee te delen en om steun en advies van te ontvangen. Ook voor de niet-verzorgende ouder, die immers een andere, intensievere rol zal gaan spelen in het leven van het kind, is het prettig als herstelcontacten degelijk worden voorbereid, samen met een daartoe deskundige, vertrouwde hulpverlener die hem of haar begeleidt in het proces van contactherstel met zijn of haar kind(eren). Verzorgende ouders die moeten (leren) omgaan met de veranderende situatie voor henzelf en hun kind(eren) kunnen tevens voor een coachingstraject bij All in the family terecht.

All in the family biedt specifieke hulp bij (al dan niet opgelegde) hereniging- en herstelcontacten tussen kinderen en hun niet-verzorgende ouders. Met behulp van interactieobservaties, individuele gesprekken met kinderen en hun beide ouders (en soms kinderpsychodiagnostisch persoonlijkheidsonderzoek) kan All in the family ook voor (juridisch) advies betreffende omgangsregelingen van betekenis zijn.

Praat- en speelgroep voor kinderen van gescheiden ouders
Kinderen die lijden onder de (echt)scheidingsperikelen van hun ouders kunnen steun putten uit de ervaring dat zij niet alleen staan in hun problematiek. Er zijn leeftijdsgenoten die hetzelfde meemaken en daarover met elkaar praten en spelen in een vertrouwde, veilige omgeving met deskundige begeleiding kan voor veel kinderen een prettige ervaring zijn.

Kinderen en jeugdigen krijgen in onze groepstraining de gelegenheid om samen met leeftijdsgenoten ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan oplossingen voor hun problemen. Kinderen worden gesterkt door de adviezen die leeftijdsgenoten in dezelfde situatie hen bieden, en de adviezen die zij zelf aan leeftijdsgenoten kunnen geven. Zij worden mondiger en leren opkomen voor zichzelf, waarbij zij leren om te gaan met de verschillen in de thuissituaties bij vader en moeder.

Voor de ouders worden ouderavonden georganiseerd, waarbij zij worden geïnformeerd over de training en de vorderingen die hun kinderen maken. Ook ouders worden daarbij in de gelegenheid gesteld ervaringen en informatie uit te wisselen.